Bundle

BUNDLE is het academisch expertisecentrum voor alternatieve bekostiging in de zorg. Het expertisecentrum genereert en verzamelt kennis over de drie stadia van alternatieve bekostiging: (1) het design en (2) implementatie van het bekostigingsmodel; en het (3) evalueren van de impact van alternatieve bekostiging op zorgkosten en -kwaliteit, met daaruit volgende doorontwikkeling van het bekostigingsmodel. De kennis binnen BUNDLE is van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aard, waaronder theorievorming, statistische evaluaties en onderzoek naar werkzame mechanismen en bestanddelen.

Om deze kennis te laten renderen ontwikkelt BUNDLE zich tot een eerste aanspreekpunt voor veldpartijen en beleidsmakers die willen starten met wat in het veld ‘passende bekostiging’ wordt genoemd: bekostiging van zorg die passende zorg stimuleert en faciliteert. Deze trajecten hebben baat bij het academische karakter van een expertisecentrum: de mogelijkheid tot onafhankelijk, evidence-based advies, schept vertrouwen in settings met traditioneel conflicterende belangen.

BUNDLE brengt deze kennis op verschillende manieren naar het veld, en kan daarmee op vier manieren ondersteuning bieden aan VWS:

  1. Trainer – BUNDLE heeft een training ontwikkeld waarin nut en noodzaak van alternatieve bekostigingsmodellen worden uitgelegd, maar ook hun bouwstenen en de voors en tegens van verschillende designkeuzes. Deze training wordt in workshop vorm al aangeboden aan zorgprofessionals, zorgverzekeraars en beleidsmakers en heeft als overkoepelend het creëren van eenheid van taal onder betrokkenen.
  2. Begeleider en klankbord – BUNDLE wordt regelmatig gevraagd om in project- en klankbordgroepen deel te nemen. Hierin geven zij advies over uiteenlopende financierings en bekostigingsvraagstukken met betrekking tot een specifieke casus.
  3. Onderzoeker – BUNDLE voert onderzoek uit naar de impact van alternatieve bekostigingsmodellen op zorguitkomsten, en werkt hierin zeer nauw samen met betrokkenen. Voorbeelden van onderzoeken zijn het project “Populatiebekostiging in de eerstelijn” en het gelijknamige project “BUNDLE”, dat lopende bekostigingshervormingen in de tweedelijnszorg evalueert.
  4. Platform – BUNDLE biedt met een onlangs opgerichte Linkedin pagina (>600 volgers), en een congres een platform voor belanghebbenden om wetenschappelijke kennis op te halen, vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Zoek