Bundle

BUNDLE is een academisch expertisecentrum dat zich richt op alternatieve bekostiging in de zorg, en is een samenwerking tussen Health Campus Den Haag en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Het expertisecentrum genereert, verzamelt en deelt kennis over de verschillende stadia van de invoering van alternatieve bekostigingsvormen – het ontwikkelen en implementeren – alsook het evalueren van de impact op onder andere kwaliteit van zorg en zorguitgaven.

Alternatieve bekostiging omvat meerdere vormen van bekostiging van zorgaanbieders waaronder pay-for-performance, shared savings, bundelbekostiging en populatiebekostiging. BUNDLE biedt zowel kwalitatieve als kwantitatieve kennis en expertise op het gebied van onder andere ontwerpkeuzes, theorievorming, statistische evaluaties en onderzoek naar de invloed van contextuele factoren en werkzame mechanismen.

BUNDLE is het eerste aanspreekpunt voor veldpartijen en beleidsmakers die willen starten met de ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie van bekostigingsmodellen die passende zorg stimuleren en faciliteren. Het academische karakter van het expertisecentrum zorgt voor onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en expertise, wat vertrouwen schept in settingen met traditioneel conflicterende belangen.

BUNDLE biedt veldpartijen en beleidsmakers op vier manieren ondersteuning:

  1. Onderzoek en kennissynthese: BUNDLE voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostigingsmodellen en evalueert de impact van deze modellen op onder andere kwaliteit en uitgaven. Daarbij werkt ze nauw samen met betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderzoeken zijn het ZonMw-project “BUNDLE”, dat een groot aantal bekostigingshervormingen in de Nederlandse tweedelijnszorg kwantitatief en kwalitatief evalueert en het VWS-project “Populatiebekostiging in de eerstelijnszorg”. Ook voert BUNDLE kennissyntheses uit op het gebied van alternatieve bekostiging waarin naast een overzicht van de bestaande kennis ook nieuwe inzichten worden verkregen;
  2. Platform: BUNDLE biedt met onder andere haar LinkedIn-pagina (>750 volgers) en jaarlijkse congres een platform voor kennisdeling en het bij elkaar brengen en inspireren van belanghebbenden om samen aan de slag te gaan met alternatieve bekostigingsmodellen;
  3. Advies en begeleiding: BUNDLE participeert in project- en klankbordgroepen, waarin ze advies geeft over uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot specifieke cases in relatie tot bestaande en alternatieve bekostigingsmodellen;
  4. Training: BUNDLE heeft een training ontwikkeld over alternatieve bekostigingsmodellen, met informatie over verschillen en overeenkomsten tussen modellen, en over de bouwstenen en voor- en nadelen van verschillende ontwerpkeuzes. Tevens worden tijdens deze training geleerde lessen met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostigingsmodellen gedeeld. Deze training is ontwikkeld voor medewerkers van zorgorganisaties (waaronder zorgprofessionals), zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Zoek