Over de Health Campus

De Health Campus Den Haag heeft als centrale missie om vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken, in samenwerking met regionale partners, bij te dragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen. Daarbij staan drie principes centraal: het verkleinen van gezondheidsverschillen, een duurzame benadering en een breed gezondheidsperspectief. Om dit te bereiken investeert de Health Campus in wederkerige samenwerking met partners binnen en buiten de regio, door middel van interdisciplinair onderwijs, opleiding en onderzoek dat gericht is op proactief klinisch beleid en gezondheidsbevordering. Hierbij wordt uitdrukkelijk zowel de verbinding met het medisch, het maatschappelijk als het sociaal domein gezocht.

Onze leidende principes

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de missie laten we ons leiden door drie principes die als een rode draad dienen voor de gezamenlijke academische inspanningen en prioriteiten:

  • We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het onderzoek, onderwijs, opleiding en maatschappelijke activiteiten dragen bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. De kansen op een gezond leven zijn namelijk niet gelijk verdeeld. Zo maakt het voor je gezondheid en levensverwachting uit waar je woont, welke opleiding je hebt genoten en hoeveel je verdient. Het expliciet inzetten op het verkleinen van de grote verschillen in (gezonde) levensverwachting is een van de meest urgente uitdagingen om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
  • We hanteren een duurzame benadering. Om op de lange termijn daadwerkelijk effectief te zijn en te blijven in het bevorderen van gezondheid is het nodig niet alleen in te zetten op het verbeteren van gezondheidsuitkomsten en beheersbaarheid van kosten, maar ook op ervaren kwaliteit en duurzame zorg, een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. Dit betekent dat we uitgaan van een proactieve, meer op preventie gerichte aanpak die aansluit bij wat mensen nodig hebben en die kan worden doorgezet nadat een project is afgerond. Cruciaal is hierbij hoe zorgprofessionals beter behouden kunnen blijven en leren samenwerken over beroepsgrenzen heen.
  • We stellen een hierbij een breed gezondheidsperspectief centraal. Een goede gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, maar omvat bijvoorbeeld ook de mate van veerkracht en het vermogen om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te kunnen gaan en mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierbij staat niet zozeer de ziekte centraal maar de mens als geheel en de eigen omgeving.

Ons doel

Er is een toename van gezondheidsproblemen, onder andere als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving, doorwerking van sociale problemen als schulden, maar ook vergrijzing en toename van medische en sociale kwetsbaarheid. Daarnaast is er al jaren een afnemend aantal mensen in te zetten in de zorg. De toenemende en veranderende zorgvraag en de toenemende kosten door nieuwe technologie en medicatie zullen bij ongewijzigd beleid op de langere termijn een steeds groter beslag leggen op de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn ook in Nederland de gezondheidsverschillen groot en deze worden steeds groter. Dit soort maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak vanuit verschillende invalshoeken en wetenschappelijke disciplines, om het aldus mogelijk te maken gezondheid voor iedereen te verbeteren, verschillen te verkleinen en het zorgstelsel robuust, solidair en betaalbaar te houden.

De huidige inrichting van het zorgsysteem is, vooral reactief, tot stand gekomen vanuit de jarenlange ambitie om ziektes te behandelen en bestrijden. Dat heeft tot gevolg dat we betalen als iemand ziek is en dat niet vanzelf wordt geïnvesteerd in het voorkómen van ziekten. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van werken: een systeem waar niet ziekte en zorg maar bevorderen van gezondheid en gezond gedrag centraal staan, rekening houdend met individuele en contextuele verschillen die van invloed zijn op gezondheid. Dat betekent ook dat er meer samengewerkt moet worden tussen zorg-, welzijns- en ‘community health’ professionals en dat er meer aandacht moet komen voor het voorkomen of verergeren van ziekte op individueel niveau (geïndiceerde en zorggerelateerde preventie) en op populatieniveau (universele en selectieve preventie). Ook dienen interventies (leefstijl, welzijn, bestaanszekerheid, zorg) beter aan te sluiten bij de behoefte en gezondheidsrisico’s van individuen. De transformatie die nodig is om te komen van een reactieve naar een veel meer proactieve gezondheidszorg, vraagt van alle professionals en organisaties een lerende houding. Dit kenmerkt het onderzoek, onderwijs en opleiding binnen de Health Campus van Universiteit Leiden in Den Haag.

Onze werkwijze

De basis onder de werkwijze op het gebied van het onderwijs en onderzoek op de Health Campus in brede zin berust op een benadering die internationaal bekend staat als population health management. Onder deze titel wordt op de Health Campus ook een Master bij de Universiteit Leiden aangeboden, met verschillende post-graduate varianten in ontwikkeling (lees verder). Daarnaast vindt een deel van de huisartsopleiding van het LUMC in Den Haag plaats met een focus op populatiegerichte eerstelijnszorg (lees verder). De interdisciplinaire benadering in deze programma’s is onderdeel van het stimuleringsgebied Populaton (e)Health Living Lab van de Universiteit Leiden (lees verder) en sluit aan bij onze missie en leidende principes, bij de behoefte aan preventie en proactief klinisch beleid, maar ook bij de behoefte aan zorg die beter aansluit bij de behoeften van burgers.