Over de Health Campus

De centrale missie van de Health Campus Den Haag van de Universiteit Leiden is bijdragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen. Dit doen we in samenwerking met regionale partners vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken. Hierbij staan drie principes centraal: het verkleinen van gezondheidsverschillen, een duurzame benadering en een breed gezondheidsperspectief. De Health Campus investeert in wederkerige samenwerkingen met partners binnen en buiten de regio. Ons interdisciplinair onderwijs, opleiding en onderzoek is gericht op proactief klinisch beleid en gezondheidsbevordering. Hierbij zoeken we uitdrukkelijk de verbinding met zowel het medisch, het maatschappelijk als het sociaal domein.

Onze leidende principes

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van onze gezamenlijke academische inspanningen en prioriteiten laten we ons leiden door drie principes:

  • We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ons onderzoek, onderwijs, opleiding en onze maatschappelijke activiteiten dragen bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. De kansen op een gezond leven zijn namelijk niet gelijk verdeeld. Zo maakt het voor je gezondheid en levensverwachting uit waar je woont, welke opleiding je hebt genoten en hoeveel je verdient. Expliciet inzetten op het verkleinen van verschillen in (gezonde) levensverwachting is een van de meest urgente uitdagingen om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
  • We hanteren een duurzame benadering. Om op de lange termijn daadwerkelijk effectief te zijn en blijven in het bevorderen van gezondheid, is het nodig om gezondheidsuitkomsten te verbeteren en kosten beheersbaar te houden. Daarnaast is het van belang om in te zetten op ervaren kwaliteit en duurzame zorg, een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. Dit betekent dat we uitgaan van een proactieve, op preventie gerichte aanpak, die aansluit bij de behoefte van mensen en die kan worden doorgezet nadat een project is afgerond. Cruciaal is hierbij hoe zorgprofessionals beter behouden kunnen blijven en leren samenwerken over beroepsgrenzen heen.
  • We stellen een hierbij een breed gezondheidsperspectief centraal. Een goede gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het omvat bijvoorbeeld ook de mate van veerkracht en het vermogen om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te kunnen gaan en mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierbij staat niet zozeer de ziekte centraal maar de mens als geheel en de eigen omgeving.

Er is een toename van gezondheidsproblemen, onder andere als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving. Ook sociale problemen als schulden, maar ook vergrijzing en toename van medische en sociale kwetsbaarheid kunnen leiden tot extra gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgprofessionals al jaren af terwijl de kosten van nieuwe technologie en medicatie stijgen. Hierdoor zullen de zorgkosten bij ongewijzigd beleid een steeds groter beslag leggen op de overheidsfinanciën. Deze maatschappelijke trend vraagt, net als de toenemende gezondheidsverschillen in Nederland, om een integrale aanpak vanuit verschillende invalshoeken en wetenschappelijke disciplines. Alleen zo kunnen we het mogelijk maken om gezondheid voor iedereen te verbeteren, verschillen te verkleinen en het zorgstelsel robuust, solidair en betaalbaar te houden.

De huidige inrichting van het zorgsysteem is, vooral reactief, tot stand gekomen vanuit de jarenlange ambitie om ziektes te behandelen en bestrijden. Dat heeft tot gevolg dat we betalen als iemand ziek is en niet dat vanzelf wordt geïnvesteerd in het voorkómen van ziekten. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van werken: een systeem waar niet ziekte en zorg, maar juist bevorderen van gezondheid en gezond gedrag centraal staan. Hierbij dient rekening gehouden te worden met individuele en contextuele verschillen die van invloed zijn op gezondheid. Dat betekent ook dat er meer samengewerkt moet worden tussen zorg-, welzijns- en ‘community health’-professionals. Ook moet er meer aandacht moet komen voor het voorkomen of verergeren van ziekte op individueel niveau (geïndiceerde en zorggerelateerde preventie) en op populatieniveau (universele en selectieve preventie). Tevens dienen interventies (leefstijl, welzijn, bestaanszekerheid, zorg) beter aan te sluiten bij de behoefte en gezondheidsrisico’s van individuen. De transformatie die nodig is om te komen van een reactieve naar een veel meer proactieve gezondheidszorg, vraagt van alle professionals en organisaties een lerende houding. Dit kenmerkt het onderzoek, onderwijs en opleiding binnen de Health Campus van Universiteit Leiden in Den Haag.

Onze werkwijze

De werkwijze op het gebied van het onderwijs en onderzoek op de Health Campus berust op een benadering die internationaal bekend staat als population health management. Onder deze titel wordt op de Health Campus ook een master bij de Universiteit Leiden aangeboden, met verschillende post-graduate varianten in ontwikkeling (lees verder). Daarnaast vindt een deel van de huisartsopleiding van het LUMC in Den Haag plaats met een focus op populatiegerichte eerstelijnszorg (lees verder). De interdisciplinaire benadering in deze programma’s is onderdeel van het stimuleringsgebied Populaton (e)Health Living Lab van de Universiteit Leiden (lees verder). Dit sluit aan bij onze missie en leidende principes, bij de behoefte aan preventie en proactief klinisch beleid, maar ook bij de behoefte aan zorg die beter aansluit bij de behoeften van burgers.