Werkthema’s

De onderzoeks-, onderwijs- en opleidingsactiviteiten waar de Health Campus het voortouw in neemt worden gedreven door vraagstukken uit de praktijk van onze partners. Deze vraagstukken centreren zich rond de volgende thema's die onderling ook weer met elkaar in verbinding kunnen staan.

 

Anders organiseren

Het thema anders organiseren richt zich onder andere op de verbinding tussen medisch en sociaal domein, verplaatsing van zorg (bijv. anderhalvelijnszorg), interprofessionele samenwerking en alternatieve bekostigingsmodellen. Voorbeelden van initiatieven die aansluiten bij het thema anders organiseren zijn:

 • Gezond en gelukkig Den Haag
  dit is een beweging waarin zorg- en welzijn aanbieders, de gemeente Den Haag, zorgverzekeraars en burgers samenwerken om gezondheidsverschillen te verkleinen. Lees verder.
 • Bundle
  hierbij wordt onderzocht wat de effecten zijn van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorguitgaven, kwaliteit van zorg en gezondheidsuitkomsten.
  Lees verder
 • De CONCERT studie
  hierbij worden diverse innovatieve interdisciplinaire samenwerkingsprojecten geëvalueerd waar bijvoorbeeld specialisten uit het ziekenhuis met behulp van meekijk consulten of teleconsultatie huisartsen adviseren en ondersteunen om zo relatief kostbare tweedelijns zorg zo gericht mogelijk in te kunnen zetten, of waarbij de toestroom naar de tweede lijn met kwaliteitsbeleid wordt beïnvloed (Haagse luchtbrug en Haagse vaten).
 • Zorg als sociale investering
  hierbij worden de knelpunten van het huidige zorgbeleid in kaart gebracht in relatie tot maatschappelijke ongelijkheden.
 • Population Health Governance
  Bestudeert hoe inzichten over governance, beleid, publiek management en leiderschap kunnen bijdragen aan transities in de zorg. Lees verder

 

Anders evalueren

Bij anders evalueren staat een brede- en duurzame gezondheidsbenadering centraal waarbij niet alleen wordt gekeken naar ziekten en zorguitgaven maar ook naar welzijn, kwaliteit van leven en tevredenheid van zorgprofessionals en de effecten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Daarnaast worden er in onderzoek methodieken toegepast vanuit verschillende disciplines zoals data science maar ook kwalitatieve en kortcyclische onderzoeksmethodieken. Voorbeelden van initiatieven die aansluiten bij het thema anders evalueren:

 • ELAN
  Door digitalisering van (zorg)registratiesystemen is er een grote hoeveelheid aan data beschikbaar gekomen, die gekoppeld gebruikt kunnen worden voor het identificeren van risicogroepen, door bijvoorbeeld machine learning technieken en effectmetingen van interventies gericht op het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg.
 • Protocol Los
  dit is een onderzoek naar het implementatieproces van zelfmanagementinterventies voor type 2-diabetes in de huisartsenpraktijk waarbij zowel kwalitatief onderzoek als routine data worden gecombineerd.
 • Gezond Meten
  in dit project wordt een meetinstrument ontwikkeld en gevalideerd om vanuit een breed gezondheidsperspectief (zoals bijvoorbeeld Positieve Gezondheid) te evalueren en te monitoren.

 

Anders interveniëren

Het thema anders interveniëren richt zich op het (door)ontwikkelen en implementeren van interventies gericht op gedragsverandering van zowel burger/patiënt als professional en organisatie. Dit kan bijvoorbeeld uitgaan van interventies gericht leefstijl- of omgevingsverandering maar ook het proactief benaderen van risicogroepen vanuit de eerstelijns zorg. Voorbeelden van initiatieven die aansluiten bij het thema anders interveniëren zijn:

 • Hotspotters
  in dit project wordt onderzocht of het proactief benaderen, bespreken en begeleiden van mensen met meerdere complexe aandoeningen en – hulpvragen, bij kan dragen aan hun kwaliteit van leven en aan reductie van een mismatch tussen zorgvragen en zorgaanbod.
 • Healthy Heart
  hierbij wordt onderzocht hoe een gecombineerde leefstijl interventie bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten het beste uitgevoerd kan worden.
 • Population Health Educational Program
  Hierbij wordt het ‘levenslang leren’ geïntegreerd in onderzoek en implementatie van onderwijsinnovatie binnen de huisartsopleiding zoals bijvoorbeeld in bij- en nascholing op gebied van obesitas bij de jeugd in samenwerking met MBO, HBO en WO-professionals.
 • Gedragsveranderingstechnieken voor kwetsbare groepen
  Hierbij wordt onderzocht welke gedragsinterventies effectief zijn om gezondheidsverschillen te verkleinen, en hoe deze inzichten vertaald kunnen worden naar effectiever beleid en bestuur.