Opleiding

Opleiden in huisartsenzorg

De medische vervolgopleiding tot huisarts is gevestigd in Leiden en op de Health Campus. Vanaf beide locaties kun je als aios hetzelfde onderwijsprogramma volgen.

De vestiging van de huisartsopleiding op de Health-Campus Den Haag, biedt de kans maximaal in te zetten op de ontwikkeling van competenties op het gebied van regionale wijk- en populatiegerichte samenwerking. Diversiteit en relatief grote gezondheidsverschillen in en tussen Haagse wijken stellen specifieke eisen aan de eerstelijns zorg en dus ook aan toekomstige beroepsbeoefenaars. De locatie in Den Haag biedt ook groeipotentieel, want het is nodig om meer huisartsen op te leiden om aan de vraag te kunnen voldoen.

De huisartsopleiding LUMC beslaat drie jaar. Het onderwijsprogramma ondersteunt het leren in de praktijk waarin een aios wordt getraind om de competenties van de huisarts eigen te maken. In het eerste jaar van de opleiding werkt en leert een aios in een huisartspraktijk onder begelei- ding van een huisartsopleider. Het tweede jaar is een stageperiode op andere plekken, zoals de SEH van een ziekenhuis, de geestelijke gezond- heidszorg en een verpleeghuis. Vervolgens werkt een aios weer in een huisartspraktijk. Vanaf de start van de opleiding en vooral in de tweede helft, worden specifieke accenten gelegd op het lokale karakter van Leiden en Den Haag. Kenmerken en ontwikkelingen in de lokale samenleving worden vertaald naar het onder- wijsaanbod, zodat het onderwijs actueel is en zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk van de huisarts in opleiding.

Speerpunten in onderwijsprogramma

In het onderwijsprogramma van de opleiding wordt specifieke aandacht besteed aan thema’s die het LUMC van belang acht: interprofessio- neel leren, ouderengeneeskunde, populatie- gerichte zorg en kennis & wetenschap.

De interdisciplinaire samenwerking met andere specialisten in het LUMC en de verbinding met de actuele stand van de wetenschap, dragen bij aan het vergroten van kennis en verdieping op deze thema’s.

De vestiging van de huisartsopleiding op de LUMC-Campus Den Haag, biedt de kans maximaal in te zetten op de ontwikkeling van competenties op het gebied van regionale wijk- en populatiegerichte samenwerking.

Diversiteit en relatief grote gezondheidsverschillen in- en tussen Haagse wijken stellen specifieke eisen aan de eerstelijns zorg en dus ook aan toekomstige beroepsbeoefenaars.

De locatie in Den Haag biedt ook groeipotentieel, want het is nodig om meer huisartsen op te leiden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Waar gaat de huisartsopleiding voor?

  • Zoals alle huisartsopleidingen in het land, willen wij met de opleiding vanuit het LUMC bijdragen aan toekomstbestendi- ge en hoogwaardige huisartsenzorg in Nederland. Het onderwijsaanbod op onze beide locaties, welke in relatie staat tot een kenmerkende samenleving en omge- ving, geeft hier betekenis aan.
  • Toekomstbestendige huisartsenzorg, omdat ons doel is in te spelen op ontwik- kelingen in het vakgebied huisartsgenees- kunde en daarmee de (kwaliteit van de) gezondheid van mensen te verbeteren.
  • Hoogwaardig, omdat wij een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de algehele gezondheidszorg en de gezond- heid van de populatie.

Hoe doen wij dat?

Door:

  • Aios te leren om intensieve samenwerking aan te gaan met medisch specialisten in andere domeinen en met (zorg)professionals in de wijk en/of regio.
  • Het continu interactief bijstellen van het onderwijsprogramma voor aios en opleiders, voor een directe koppeling met ontwikkelin- gen in de zorg en maatschappij.
  • Aios en opleiders actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het program- ma van de opleiding.
  • Actief te investeren in de verschillende netwerken zodat we beter in staat zijn aios te leren samenwerken op wijk- en regionaal niveau en daarmee een bijdrage leveren aan de lokale (zorg)infrastructuur.
  • Voortdurend te investeren in vernieuwingen op het gebied van onderwijs en opleiden, met aandacht voor: proactief klinisch beleid bij risicogroepen, medisch leiderschap en cultuur- en organisatievraagstukken.
  • Te blijven ontwikkelen op ‘evidence based practice’ en ‘evidence based education’.

Het onderwijs in de huisartsopleiding blijft gekoppeld aan de best beschikbare wetenschappelijke onderzoeken en staat voortdurend in verbinding met de praktijk.

Interprofessioneel leren

Door veranderingen in de zorg, zoals de ver- schuiving van tweede lijn naar eerstelijnszorg en het toenemend aantal complexe zorgvragen, krijgt het thema interprofessioneel leren én opleiden steeds meer vorm in ons onderwijs- programma. We ontwikkelen steeds meer initiatieven om aios te ondersteunen in het vormgeven van interprofessionele samenwer- kingscompetenties op de werkplek, om daarmee uitkomsten in de zorg te verbeteren.

Ouderengeneeskunde

De Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden (SOOL) is een belangrijke partner en biedt kansen om aios op te leiden in een academische netwerkomgeving waar ouderen- geneeskunde en diversiteit belangrijke aandachtsgebieden zijn. De deels gezamenlijke programma’s van SOOL en de huisartsopleiding stimuleren de interdisciplinaire samenwerking en deskundigheid op de ouderengeneeskunde. Als Huisartsopleiding LUMC bieden we de differentiatiemodule Ouderengeneeskunde, die voor aios vanuit het hele land beschikbaar is.

Populatiegerichte zorg

Het thema populatiegerichte zorg heeft extra aandacht in het onderwijsprogramma. De differentiatiemodule ‘Beleid en beheer’ van de huisartsopleiding LUMC, geeft verdieping op populatiegerichte zorg. Artsen, datawetenschap- pers, onderzoekers, bestuurskundigen en gedragswetenschappers werken in het ‘Population Health Living Lab The Hague’ samen aan manieren om de gezondheid van mensen te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit doen zij door het ontwikkelen en implementeren van pro-actieve zorgprogramma’s gericht op risicogroepen. De Campus is binnen deze samenwerking de plek waar verbinding ontstaat tussen praktijk- gericht onderzoek op dit thema en het onderwijs van de huisartsopleiding. Aios raken vertrouwd met het toepassen van ‘evidence based’ kennis in de praktijk, omdat zij vanuit de opleiding specifieke instrumenten meekrijgen voor populatiegerichte, proactieve- en interprofessionele zorg.

Afdeling PHEG van het LUMC

De huisartsopleiding is onderdeel van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgenees- kunde (PHEG) in het LUMC. De afdeling PHEG is een academisch opleidings- en onderzoekscen- trum en vertegenwoordigt de medische beroepsgroepen die buiten de muren van het ziekenhuis actief zijn in gezondheidszorg en preventie. Het accent ligt op onderzoek en onderwijs dat in nauwe interactie met de partners in de regio wordt ontwikkeld en uitge- voerd. Vanuit de afdeling wordt samengewerkt met alle medisch specialisten in het LUMC. De afdeling PHEG richt zich op extramurale zorg en populatiegezondheid, waarbij de inzet van eHealth (het Netherlands eHealth Living Lab NeLL) een belangrijke rol speelt. Binnen de afdeling is er expertise op het gebied van ouderen, diversiteit, leefstijlinterventies en ‘evi- dencebased’ transities in de zorg. Regionaal en ook landelijk heeft de afdeling PHEG een actieve functie in diverse netwerken zoals het Extramuraal Leids Academisch Netwerk (ELAN) en het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). Daarnaast neemt de afdeling deel aan verschillende academische werkplaatsen in de regio, waarin met elkaar onderzocht wordt hoe de publieke gezondheid beter en innovatiever kan.

Health-Campus Den Haag

Op de Health-Campus Den Haag is onderzoek en onderwijs vooral gericht op ondersteuning van de regionale functie van het LUMC en de inter- disciplinaire samenwerking binnen de universi- teit. Op de Campus wordt structureel samenge- werkt met de regionale ziekenhuizen, eerstelijns zorggroepen, GGZ en GGD om de gezondheid van mensen in de grootstedelijke omgeving van Den Haag te bevorderen. Met ‘Population Health’ als een van de maatschappelijke speerpunten van het LUMC, wordt er vanuit de Campus een modulair en interdisciplinair masterprogramma ’Population Health Management’ aangeboden. De Health-Campus Den Haag startte in 2016 als samenwerkingsverband waarin het LUMC, de Universiteit Leiden, HAGA ziekenhuis, HMC+, de GGD Haaglanden, de Gemeente Den Haag, GGZ instelling Parnassia, de Reinier de Graaf Groep, de Haagse huisartsencoöperatie HADOKS en de Haagse Hogeschool op verschillende manieren participeren. De ambitie is dat de Health-Campus Den Haag uitgroeit tot ‘School of Population Health and Primary Care’: hét academisch kenniscentrum waar mensen vanuit verschillende disciplines met elkaar samenwerken op het gebied van volksgezondheid en eerstelijnszorg.

Wil je meer weten over de huisartsopleiding LUMC?

Mail naar: huisartsopleiding@lumc.nl

Of neem contact op met Hedwig Vos: h.m.m.vos@lumc.nl

Zoek